]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Borowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Borowie

ul. Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

telefon: 256859070 256859073
fax: 256859072

http://borowie.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

 • Ogólny opis
  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
 • Opis skrócony
  Wniosek w przedmiotowej sprawie składają użytkownicy wieczyści (osoby fizyczne i prawne), którzy  nie spełniają przesłanek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 83. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego następuje za zgodą Rady Miejskiej. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określa wartość rynkową nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego. Warunki sprzedaży określa protokół uzgodnień.Sprzedaż dokonywana jest w drodze umowy - aktu notarialnego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej – oryginał
  3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
  4. Informacja o niezaleganiu z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego - oryginał
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 4 miesięcy.

  Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Nie podlega

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.

  Skargi i wnioski

  --------------------------

  Informacje dodatkowe

  • Podstawą dokonania sprzedaży jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w drodze uchwały Rady Miejskiej.
  • Koszty wyceny nieruchomości ponosi Wnioskodawca.
  • Wnioskodawca proszony jest o podanie nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
  • O terminie dostarczenia wyceny i terminie podpisania protokołu uzgodnień Wnioskodawca jest informowany telefonicznie
  • Do podpisania protokołu uzgodnień konieczne jest posiadanie dowodu osobistego i numeru NIP.
  • Wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości należy dokonać przed zawarciem aktu notarialnego w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu .

  Termin aktu notarialnego jest ustalany w porozumieniu z Wnioskodawcą.

   

  Numer konta bankowego:

  Bank PEKAO SANr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z póź. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna

   

  Zgodnie z Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady ( UE )2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie (zwany dalej ADO) z siedzibą w: 08-412 Borowie Ul. Sasimowskiego 2.;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Borowie jest Pan Zdzisław Malcher, tel. 25-6859070, e- mail :gmina@borowie.pl. ;
  3. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania władzy publicznej i wykonywania zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. ;
  4. Pani/Pana dane osobowe (wybrać : nie będą, będą)przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku wyboru opcji „będą” – może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w tutejszym Urzędzie. ;
  5. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres …(wybrać : 5lat, 10lat, 50lat, 5 lat po ustaniu - rozwiązaniu umowy). ;
  6. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. ;
  7. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., zapewniającej stosowanie unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). ;
  8. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest …(wybrać : wymogiem ustawowym, warunkiem umowny\ warunkiem zawarcia umowy).Jest Pan\Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zadania przez Urząd Gminy Borowie. ;
  9. Pani\Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zachowania ochrony danych osobowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie docelowa realizacja zadania. ;
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania ww. danych będzie brak możliwości realizacji usługi.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

  Kategorie życiowe

  1. Grunt

  Słowa kluczowe

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Interesanta
  URZĄD GMINY BOROWIE
  ul. Sasimowskiego 2
  08-412 Borowie
  tel. 256859070

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1315940