]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Borowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Borowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Ogólny opis

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Opis skrócony

Wniosek w przedmiotowej sprawie składają użytkownicy wieczyści (osoby fizyczne i prawne), którzy  nie spełniają przesłanek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości t. jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 83. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego następuje za zgodą Rady Miejskiej. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określa wartość rynkową nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego. Warunki sprzedaży określa protokół uzgodnień.Sprzedaż dokonywana jest w drodze umowy - aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek – wg wzoru
 2. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej – oryginał
 3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał
 4. Informacja o niezaleganiu z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego - oryginał

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Do 4 miesięcy.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Skargi i wnioski

--------------------------

Informacje dodatkowe

 • Podstawą dokonania sprzedaży jest przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży w drodze uchwały Rady Miejskiej.
 • Koszty wyceny nieruchomości ponosi Wnioskodawca.
 • Wnioskodawca proszony jest o podanie nr telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
 • O terminie dostarczenia wyceny i terminie podpisania protokołu uzgodnień Wnioskodawca jest informowany telefonicznie
 • Do podpisania protokołu uzgodnień konieczne jest posiadanie dowodu osobistego i numeru NIP.
 • Wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości należy dokonać przed zawarciem aktu notarialnego w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu .

Termin aktu notarialnego jest ustalany w porozumieniu z Wnioskodawcą.

 

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO SANr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.) 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z póź. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady ( UE )2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie (zwany dalej ADO) z siedzibą w: 08-412 Borowie Ul. Sasimowskiego 2.;
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Borowie jest Pan Zdzisław Malcher, tel. 25-6859070, e- mail :gmina@borowie.pl. ;
 3. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania władzy publicznej i wykonywania zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. ;
 4. Pani/Pana dane osobowe (wybrać : nie będą, będą)przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przypadku wyboru opcji „będą” – może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w tutejszym Urzędzie. ;
 5. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres …(wybrać : 5lat, 10lat, 50lat, 5 lat po ustaniu - rozwiązaniu umowy). ;
 6. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. ;
 7. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., zapewniającej stosowanie unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). ;
 8. Podanie przez Pana\Panią danych osobowych jest …(wybrać : wymogiem ustawowym, warunkiem umowny\ warunkiem zawarcia umowy).Jest Pan\Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zadania przez Urząd Gminy Borowie. ;
 9. Pani\Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zachowania ochrony danych osobowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie docelowa realizacja zadania. ;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania ww. danych będzie brak możliwości realizacji usługi.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Kategorie życiowe

 1. Grunt

Słowa kluczowe

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
URZĄD GMINY BOROWIE
ul. Sasimowskiego 2
08-412 Borowie
tel. 256859070

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1705957