]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

  • Ogólny opis
    Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • Opis skrócony
    1. Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty.
    2. Aktualizacji opłaty dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika, nie częściej jednak niż raz na 3 lata.
    3. Doręczenie wniosku o aktualizację opłaty rocznej powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok od którego ma obowiązywać nowa wysokość opłaty rocznej.
    4. Użytkownik wieczysty zostanie pisemnie poinformowany o dokonaniu lub odmowie dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
    5. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
    2. Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji (oryginał).
    3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    • Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wolny od opłat.
    • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
    Od orzeczenia kolegium może być wniesiony sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy zgodnie z art. 67 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
    2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

    Kategorie życiowe

    1. Nieruchomość
    2. Grunt
    3. Służebność
    4. Droga

    Słowa kluczowe

    opłata, użytkowanie wieczyste

    Miejsce składania dokumentów

    Starostwo Powiatowe w Węgrowie
    ul. Przemysłowa 5
    07-100 Węgrów
    Tel.: 25 74 09 236, 25 74 09 237
    http://www.powiatwegrowski.pl, e-mail:gn@powiatwegrowski.pl
    BIP: http://bip.powiatwegrowski.pl
    pokój nr 46 (II piętro)
    Czas pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00
    środa 8:00-17:00
    piątek 8:00-15:00

    Uwagi

    brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 226552