]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 • Ogólny opis
  Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
 • Opis skrócony
  1. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielane są: 
   • osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
   • spółdzielniom mieszkaniowym, których członkami są ww. osoby.
  2. Bonifikata przyznawana jest na okres jednego roku, dotyczy tylko nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i wynosi 50% opłaty rocznej.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
  2. Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o bonifikatę jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  ( Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) informuję iż:
  1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
  w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,
  2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod.kontakt@umradom.pl,
  3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r.
  4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67),
  6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7)    ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8)    podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - ustawa z dnia
  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

  Kategorie życiowe

  1. Dom
  2. Nieruchomość
  3. Mieszkanie

  Słowa kluczowe

  bonifikata, opłata, użytkowanie wieczyste

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  Wymagane dokumenty
   1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
   2. Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona.
   3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 654331