]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Osieck

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Osieck

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Ogólny opis

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Opis skrócony

 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić co do zasady po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:
  • posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
  • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
 2. Zgoda właściciela nieruchomości, na której znajduje się drzewo lub krzew przewidziany do usunięcia, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
  • spółdzielnię mieszkaniową;
  • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 3. Nie jest ona także wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym wyżej mowa.
 4. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia.
 2. W wypadku, gdy:
  • z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem (z wyjątkiem użytkownika wieczystego nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa) - pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
  • jeżeli drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), a z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli - pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli posesji o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
  • wniosek o wycięcie dotyczy drzew lub krzewów kolidujących z budową, rozbudową, przebudową obiektów budowlanych należy załączyć decyzję o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę;
  • wniosek o wycięcie dotyczy drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi wewnętrznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy - umowa dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej zawarta pomiędzy wnioskodawcą i zarządcą drogi (właścicielem drogi), oświadczenie właściciela drogi o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów, jeżeli zarządca drogi wewnętrznej (właściciel drogi) uznawał będzie za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń zamiennych, projekt zieleni ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych powinien stanowić załącznik do umowy dzierżawy lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
  • wniosek o wycięcie dotyczy drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy - umowa użyczenia zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Zarządem Dróg i Transportu, decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu, oświadczenie Zarządu Dróg i Transportu o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów, projekt nasadzeń zamiennych (ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych) uzgodniony z Zarządem Dróg i Transportu, jeżeli uznano za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  • projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
  • stosowne zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało wydane.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Opis dotyczy:

 • przedsiębiorców,
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia.

Opis nie dotyczy:

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

 • właściciel nieruchomości,
 • inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości,
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej (o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd,
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 • użytkownik wieczysty nieruchomości,
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek

Najpierw zmierz drzewo lub krzew.

Drzewa

Zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.

 

Uwaga

Niektóre gatunki drzew możesz usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:

 • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu;
 • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu.

Jeśli będziesz potrzebował zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Krzewy

Jeśli chcesz usunąć krzew albo krzewy rosnące w skupisku to oblicz powierzchnię, którą one zajmują. Jeśli będzie to mniej niż 25 mto nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.

Sprawdź, jaki gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć

Jeśli nie znasz tego gatunku drzewa lub krzewu zajrzyj do internetu, książek. W ostateczności gatunek drzewa sprawdzi urzędnik po złożeniu przez ciebie wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu.

Kiedy nie potrzebujesz zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości,
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2,
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze;
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone. Informacje jak je usunąć znajdziesz na portalu biznes gov.pl;
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Nie potrzebujesz odrębnego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli:

 • starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu nakazał ci usunięcie drzew lub krzewów z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • Urząd Transportu Kolejowego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych;
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze;
 • usuwasz drzewa lub krzewy na podstawie decyzji wydanej w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów, drenów,  rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemnych stawów rybnych, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych). Taką decyzję możesz otrzymać z urzędu wydającego pozwolenia wodnoprawne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Drzewo lub krzewy możesz usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy. Jeśli usuwasz drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

Wyjątek

Jeśli chcesz usunąć drzewa lub krzewy rosnące na  nieruchomości będącej własnością gminy, to wniosek złóż do starostwa. Gdy gminą tą jest miasto na prawach powiatu, wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż wniosek oraz inne dokumenty

1. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. nie podałeś wszystkich wymaganych informacji, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Poda termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie urząd miasta lub gminy rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Jednak dalej będzie załatwiać twoją sprawę.

1. Wzór wniosku znajdziesz na stronach internetowych urzędów miast lub gmin.

2. Dołącz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. Oświadczenie to możesz złożyć jako: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca, dzierżawca, osoba posiadająca spółdzielcze prawo własności, itd. Natomiast, jeśli wniosek składasz jako właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, to dołącz oświadczenie o posiadanym prawie własności do tych urządzeń.

3. Zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu dołącz, jeśli nie jesteś właścicielem tej nieruchomości (ale np. najemcą czy dzierżawcą). Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi – zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali), zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty nieruchomości, czy też posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa, to musi dołączyć do wniosku oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości to dołącz do wniosku zgodę współwłaściciela.

4. Do wniosku dołącz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Sam możesz przygotować taką mapę lub rysunek. Natomiast, jeśli realizujesz inwestycję budowlaną, to zamiast mapy lub rysunku możesz dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeśli inwestycja budowlana wymaga jego załączenia). Projekt ten powinien wykonać dla ciebie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. Dołącz projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów – jeśli je planujesz. Plan powinien być wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu. Ponadto powinien on zawierać informacje o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich nasadzenia lub przesadzenia.

6. Do wniosku dołącz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie. Jeżeli wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko (albo została ona przeprowadzona na twój wniosek, jako realizującego przedsięwzięcie), to dołącz postanowienie uzgadniające. Wydaje je właściwa regionalna dyrekcja ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

7. Dołącz zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych (jeżeli było wcześniej wydane), gdy usunięcie drzewa lub krzewu może naruszyć zakazy określone w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące w stosunku do gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów.

8. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

Uwaga

Pamiętaj, że oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Termin

Drzewo lub krzewy możesz usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

2. Urząd ustali strony i zawiadomi je o wszczęciu postępowania

Nie zawsze sprawa o zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu odbywa się tylko pomiędzy tobą a urzędem. W praktyce, stronami postępowania są: właściciel nieruchomości, wszyscy współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści nieruchomości, spadkobiercy. W przypadku, gdy drzewa lub krzewy rosną na granicy działki, to stronami są wszyscy, którzy mają interes prawny do sąsiedniej nieruchomości. Urząd sam ustali strony postępowania i wyśle do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ty również je otrzymasz). Jeśli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, to urząd zawiadomi je o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Może to być ogłoszenie w lokalnej prasie, internecie, czy też w gablocie urzędu. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia urząd uzna, że strony zostały poinformowane.

3. Urzędnik obejrzy drzewo lub krzew, który chcesz usunąć

1. Urzędnik skontaktuje się z tobą i uzgodni termin oględzin twojej działki. Podczas oględzin urzędnik sprawdzi, czy usunięcie drzewa lub krzewów może naruszyć zakazy obowiązujące w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, np. czy podczas usuwania drzewa zostanie zniszczone siedlisko chronionych owadów, zniszczone gniazdo ptaków, zniszczony zostanie okaz chronionego porostu lub usuwana roślina objęta jest ochroną gatunkową. Jeśli tak, to urząd zawiesi postępowanie do czasu, gdy uzyskasz zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Urzędnik zmierzy również drzewa lub krzew.

2. W niektórych przypadkach twój wniosek może wymagać uzgodnienia z innymi instytucjami. Uzgodnienia mogą przedłużyć wydanie ci decyzji nawet od 30 do 60 dni.

4. Otrzymasz zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Jeśli usunięcie drzewa lub krzewu jest uzasadnione, to urząd wyda ci decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa lub krzewu. W zezwoleniu urząd określi m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, które masz usunąć, obwód pnia drzewa oraz termin usunięcia. Ponadto, urząd określi wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Urząd może nakazać w zezwoleniu, abyś przesadził drzewa lub krzewy lub nasadził nowe. Oczywiście, w takim przypadku, urząd weźmie pod uwagę, czy jest na to odpowiednie miejsce. Urząd może wskazać ci dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu.

Jeśli z analizy wniosku wynika, że drzewa lub krzewy nie powinny zostać usunięte lub przesadzone to urząd wyda ci decyzję odmowną.

Nasadzenia zastępcze

Jeśli w zezwoleniu urząd nakaże ci wykonać nasadzenia zastępcze, to wskaże w nim:

 • miejsce nasadzeń,
 • liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów, które masz nasadzić,
 • minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów,
 • gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, które masz nasadzić,
 • termin wykonania nasadzeń,
 • termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

Przesadzenie drzewa lub krzewu

Urząd może w zezwoleniu nakazać ci przesadzenie drzewa lub krzewu. Wtedy wskaże ci w nim:

 • miejsce, na które masz przesadzić drzewo lub krzew,
 • termin przesadzenia drzewa lub krzewu,
 • termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa lub krzewu.

5. Zapłać za usunięcie drzewa lub krzewu

1. Opłatę wpłać na konto urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Po przekroczeniu terminu opłaty zapłacisz odsetki za zwłokę. Jeżeli nie uregulujesz opłaty, to zostanie ona przymusowo ściągnięta w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wraz z odsetkami za zwłokę). Przedawnienie opłaty następuje z upływem 5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty.

2. Jeśli masz złą sytuację materialną, to możesz złożyć wniosek o rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu płatności. Wniosek złóż do urzędu, który wydał ci zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne. Urząd może w decyzji przesunąć ci termin płatności maksymalnie na 3 lata lub rozłożyć opłatę na raty.

Uwaga

Jeśli twoje zaległości w płatności rat wyniosą równowartość 3 kolejnych rat, to będziesz musiał od razu zapłacić pozostałe do zapłaty raty.

Termin

Opłatę zapłać w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu stało się ostateczne. Jeśli w zezwoleniu urząd wskazał początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, to opłatę zapłać w terminie 14 dni – licząc od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu.

Uwaga

Urząd odroczy termin zapłaty na 3 lata, jeśli zezwolenie nakazuje przesadzenie drzewa lub krzewu w inne miejsce lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Termin ten liczy się od dnia upływu wskazanego w zezwoleniu terminu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. Informacje o tym, w jaki sposób urząd po 3 latach sprawdzi, co się stało z przesadzonymi lub nasadzonymi drzewami lub krzewami znajdziesz na portalu biznes.gov.pl

Ile zapłacisz

Opłata za usunięcie drzewa

Opłatę za usunięcie drzewa urząd ustali mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Uwaga

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Stawki opłat znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Stawki opłat zależą od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA

 

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

1

2

3

4

5


kasztanowiec zwyczajny,
klon jesionolistny,
klon srebrzysty,
platan klonolistny,
robinia akacjowa,
topola,
wierzba


brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja,
dąb czerwony,
glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -
z wyjątkiem jodły koreańskiej,
kasztan jadalny,
kasztanowiec - pozostałe gatunki,
klon czerwony,
klon jawor,
klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha,
orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy
i wiśni wonnej,
żywotnik olbrzymi


ałycza, ambrowiec balsamiczny,
buk pospolity,
choina kanadyjska, cypryśnik błotny,
dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego,
grab pospolity,
grusza, jabłoń,
jarząb pospolity,
klon polny,
kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański,
wiśnia wonna


cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni


rodzaje
i gatunki
drzew
inne niż wymienione
w grupach 1-4

1

do 100

12

25

55

170

25

2

od 101

15

30

70

210

30

Przykład:

Za usunięcie kasztanowca zwyczajnego o obwodzie pnia 90 cm zapłacisz 1080 zł. Skąd taka kwota? Jest to iloczyn obwodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz ustalonej stawki opłaty naliczanej za każdy cm pnia drzewa. Dla kasztanowca zwyczajnego wynosi ona 12 złotych (jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm).

Opłata za usunięcie krzewów

Opłatę za usunięcie krzewu urząd ustali mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW KRZEWÓW W ZALEŻNOŚCI OD POWIERZCHNI KRZEWU ALBO KRZEWÓW ROSNĄCYCH W SKUPISKU

 

Powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku w m2

 Stawki w zł za 1 m2 powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów

 dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa

 pozostałe rodzaje i gatunki krzewów

1

 do 100

 10

 40

2

 od 101

 10

 50

Ważne

Nie zawsze zapłacisz za usunięcie drzew i krzewów. 

 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji urzędu to możesz złożyć odwołanie od decyzji. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Kara za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości

Jeśli usuniesz drzewo lub krzew bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości, to grozi ci administracyjna kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Uwaga:

 • jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, urząd ustali dane do wyliczenia kary pieniężnej na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego – powiększając ją o 50%;
 • jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, urząd ustali obwód do wyliczenia kary pieniężnej, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%;
 • jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, urząd przyjmie ją na podstawie informacji zebranych w trakcie postępowania administracyjnego;
 • w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, przewróconego albo złamanego, urząd obniży karę pieniężną o 50%.

Jeśli usunąłeś albo zniszczyłeś drzewo lub krzewy w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, to urząd nie wymierzy ci kary pieniężnej.

Masz 14 dni na zapłacenie kary – licząc od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. Jak jej nie zapłacisz to zostanie ona wyegzekwowana wraz z odsetkami. Kara ta przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

Usunięcie drzew w przypadku realizacji inwestycji budowlanej

Jeżeli drzewo lub krzewy usuwasz z powodu realizacji inwestycji budowlanej, to nie możesz tego zrobić zaraz po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Musisz wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, np. budowy gazociągu. W tym przypadku drzewa i krzewy możesz usunąć od razu po otrzymaniu zezwolenia.

Komu i kiedy zapłacisz odszkodowanie za usunięcie drzewa lub krzewu

Jeśli zezwolenie uzyskałeś jako właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – to masz obowiązek zapłaty odszkodowania. Należy się ono właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z której usuwasz drzewo lub krzewy. W ciągu 30 dni ustal z nim w drodze umowy wysokość odszkodowania. Jeśli nie zrobisz tego w tym terminie, to odszkodowanie ustali urząd, który wydał zezwolenie. Urząd zastosuje przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami, dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

 

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów jest wolny od opłat. Niemniej, w toku postpowania urząd określi wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
 2. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.
 3. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew.
 4. Należy powiadomić organ o usunięciu drzew w terminie siedmiu dni po usunięciu.
 5. Niewykonanie uprawnienia w określonym w decyzji terminie skutkuje jej wygaśnięciem i w takim przypadku za usunięcie drzew wymierzana jest kara pieniężna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330)

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

Ochrona danych osobowych
(z wyłączeniem USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gminy Osieck,

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

 1.   Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy Osieck jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Osieck z siedzibą Osieck ul. Rynek 1, reprezentowany przez Wójta Gminy. Adres siedziby: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, tel. (025)685- 70-26, fax (025)685-70-90 mail: ugosieck@gminaosieck.pl

W Urzędzie Gminy Osieck został powołany inspektor ochrony danych (IOD).
Dane kontaktowe: rodo@gminaosieck.pl, tel. 25 685-70-26 wew.15.

Adres: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 1.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c
  i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 1.     Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2.       Dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych obowiązków Administratora. Będą przekazywane dane wyłącznie:

a)      odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia.

b)      innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych.

 1.         Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2.     Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 3.     Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zapomnienia jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4.     Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Zgody właścicielskie
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Zgody właścicielskie
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Zgody właścicielskie

Kategorie życiowe

 1. Nieruchomość
 2. Zieleń
 3. Grunt
 4. Budowa
 5. Inwestycja

Słowa kluczowe

zgoda, wycięcie, drzewa, krzewy

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Osiecku, pokój nr 3

Uwagi

bez uwag

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2178072