]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

 • Ogólny opis
  Wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
 • Opis skrócony
  Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny wydawana jest w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez starostę (prezydenta miasta) w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.
  2. Dowód wniesienia opłaty.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej
  pok. 303 tel. (48) 3620237

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
  2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (j.t. Dz.U. 2017.1295
  ze zmianami) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Środowisko

  Słowa kluczowe

  decyzja, odstrzał, zwierzyna

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca Pokój 19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom
  poniedziałek - piątek - w godz. 7:30 - 16:30
  tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

  Uwagi

  Opłata:
  za wydanie decyzji – 82 PLN (wpłata w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. II O/Radom nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 562255