]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 • Opis skrócony
  1. Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania.
  2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
  2. Rodowód charta lub oświadczenie właściciela w przypadku mieszańca charta.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 82 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
  • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zezwolenia za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Zezwolenie na hodowanie lub utrzymanie chartów wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
  z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
  2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( j.t. Dz.U. 2017.1295
  ze zmianami) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Hodowla
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, hodowla, chart

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok. 19

  Uwagi

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

  pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1070060