]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
telefon: 23 673 61 10; 23 671 70 24; 23 671 70 60; 23 671 70 85; 23 671 20 63;
fax: 23 673 61 10

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu socjalnego

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Podnajem lokalu użytkowego

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Liczba wyświetleń: 151207