]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Radziejowice

Urząd Gminy Radziejowice

ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
telefon: +48 (46) 857-71-71 +48 (46) 857-71-66 +48 (46) 854-30-31
fax: +48 (46) 857-71-20

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Głosowanie korespondencyjne

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wpisanie do rejestru wyborców

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wymeldowanie

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymiana dowodu osobistego

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie zgonu

Liczba wyświetleń: 392895