]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Rzekuniu

Urząd Gminy w Rzekuniu

ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

Zrealizuj usługę przez Internet:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Liczba wyświetleń: 392874