]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Urząd Miasta i Gminy Sanniki

ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Zrealizuj usługę przez Internet:

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Odstępstwo od warunków technicznych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Podnajem lokalu użytkowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 885986