]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Świercze

Urząd Gminy Świercze

ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze
telefon: 236916045 504232687
fax: 236916012

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców.

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Wniosek o wpis do CEIDG

Liczba wyświetleń: 393004