]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Trojanów

Urząd Gminy Trojanów

Trojanów 57A
08-455 Trojanów

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Liczba wyświetleń: 886545