]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wiśniew

Urząd Gminy Wiśniew

ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców.

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Rozpatrywanie skarg obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Liczba wyświetleń: 393004