]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Kozienicach

Urząd Miejski w Kozienicach

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
telefon: 48 611 71 00
fax: 48 614 20 48

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu socjalnego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Wniosek o wpis do CEIDG

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

Liczba wyświetleń: 466438