]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Gostynin

Urząd Miasta Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
telefon: 242360710
fax: 242360712

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Liczba wyświetleń: 3889410