]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Czernice Borowe

Urząd Gminy Czernice Borowe

ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
telefon: 23 674 62 15
fax: 23 677 00 13

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymeldowanie

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Głosowanie korespondencyjne

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Nadanie nazwy ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym.

Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową)

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Przyznanie zasiłku rodzinnego

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Rozgraniczenie nieruchomości

Składanie wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Udzielanie informacji o środowisku

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Wniosek o wpis do CEIDG

Wpisanie do rejestru wyborców

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymiana dowodu osobistego

Liczba wyświetleń: 151000