]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
telefon: Kancelaria ogólna: 23 672 54 15 Sekretariat Starosty: 23 672 34 85
fax: 23 672 29 45

Zrealizuj usługę przez Internet:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Udzielanie informacji o środowisku

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

visitstats.counter 1972811