]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Starostwo Powiatu Grodziskiego

ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: tel.: (22) 724-28-71, 724-07-11, 755-23-36
fax: fax: (22) 724-30-49

Zrealizuj usługę przez Internet:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Odstępstwo od warunków technicznych

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 886471