]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki
telefon: 29 717 36 60
fax: 29 717 36 64

Zrealizuj usługę przez Internet:

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Odstępstwo od warunków technicznych

Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Koncesja na wydobywanie kopalin

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Udzielanie informacji o środowisku

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat I, II, III.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Liczba wyświetleń: 70840