]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

pl. Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka

Zrealizuj usługę przez Internet:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Odstępstwo od warunków technicznych

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Liczba wyświetleń: 358817