]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
telefon: 22 757 20 51 22 757 20 60
fax: 22 737 11 58

Zrealizuj usługę przez Internet:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Najem lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 404150