]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

ul. Bielska 59
09-400 Płock

Zrealizuj usługę przez Internet:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Liczba wyświetleń: 429707