]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

Zrealizuj usługę przez Internet:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Koncesja na wydobywanie kopalin

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową)

Odstępstwo od warunków technicznych

Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Przekształcenie na własność prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Udzielanie informacji o środowisku

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę

Wydanie dziennika budowy

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany dotyczącej danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Liczba wyświetleń: 70906