]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

al. Róż 2
07-200 Wyszków

Zrealizuj usługę przez Internet:

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Odstępstwo od warunków technicznych

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Liczba wyświetleń: 3474781