]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Krasne

Urząd Gminy Krasne

ul. Adama Mickiewicza 23
06-408 Krasne
telefon: 23 6710017; 23 6710086; 23 6710418
fax: 23 6710017

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Podnajem lokalu użytkowego

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Liczba wyświetleń: 393004