]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Lelis

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
telefon: /29/ 761-19-81
fax: /29/ 761-19-80

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem lokalu socjalnego

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Liczba wyświetleń: 795979