]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Glinojeck

Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck

tel. (23) 674 00 17, fax (23) 674 28 18

e-mail: sekretariat@e-glinojeck.pl

Strony www: www.glinojeck.net

Powierzchnia:  153 km2

Liczba mieszkańców: 8 166

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Glinojeck położona jest na północnym Mazowszu, w południowo-zachodniej części powiatu ciechanowskiego. Według obecnego podziału terytorialnego kraju na jednostki statystyczne NTS-3 (podregiony) gmina ta jest częścią podregionu ciechanowsko-płockiego. Gmina Glinojeck jest jedną z 314 gmin zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego oraz jedną z 9 gmin z terenu powiatu ciechanowskiego. Jest jedyną gminą miejsko-wiejską w powiecie ciechanowskim. Siedziba władz gminy jest położona w mieście Glinojeck, odległym o około 27 km od miasta Ciechanów - siedziby władz powiatu, które było w latach 1975-1998 ośrodkiem wojewódzkim, stolicą województwa ciechanowskiego. Obecnie Ciechanów, wraz z Płockiem, Radomiem, Siedlcami i Ostrołęką, jako ośrodek subregionalny spełnia na Mazowszu funkcje ośrodka równoważenia rozwoju. Graniczy z gminami: Raciąż, Strzegowo, Ciechanów, Ojrzeń, Sochocin, Baboszewo. Odległość z Glinojecka do Warszawy – stolicy województwa mazowieckiego (i kraju) wynosi nieco ponad 90 km. Administracyjnie gmina obejmuje 47 miejscowości i 29 sołectw. Największymi pod względem liczby mieszkańców miejscowościami w gminie (poza miastem Glinojeck) są: Kondrajec Pański (ok. 420 osób), Malużyn (ok. 380 osób) oraz Ościsłowo (ok. 320 osób). Obszar gminy znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry. Osią hydrograficzną jest rzeka Wkra o całkowitej długości 249,1 km., która jest dopływem Narwi. Poza Wkrą nie ma w gminie Glinojeck cieków wodnych o większym znaczeniu. Na obszarze miasta i gminy tereny lasów i zadrzewień zajmują łącznie ponad 5 260 ha, co stanowi 34,3 % powierzchni gminy. Jest to ponad dwukrotnie więcej, niż średni wskaźnik lesistości w powiecie ciechanowskim. Największy udział lasów występuje na gruntach wsi: Ościsłowo (52,1 %), Ogonowo (57,6 %) Wola Młocka (50,3 %). Najmniejszy jest w rejonach wsi: Nowy Garwarz (1,6 %), Stary Garwarz (1,8 %) oraz Wólka Garwarska (3,3 %). Dominują lasy państwowe, stanowiąc nieco ponad 69 % ogólnej powierzchni lasów.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W gminie Glinojeck jest nieco ponad  960 osób utrzymujących się z pracy najemnej lub z pracy na rachunek własny. Według danych administracji samorządowej na terenie gminy jest niecały tysiąc gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa małe oraz bardzo małe do 5,0 ha. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w gminie wynosi niecałe 9,0 ha. Gospodarstw większych (o powierzchni powyżej 10 ha) jest nieco ponad 400.

Największym zakładem  przemysłowym w gminie Glinojeck jest Cukrownia Glinojeck. Historia cukrowni sięga do 1859 roku, kiedy to dwaj właściciele ziemscy Balicki i Mayzler wybudowali zakład, który otrzymał nazwę cukrownia „Izabelin”. Zamknięcie starej cukrowni nastąpiło w 1987 roku. W 1977 roku rozpoczęto budowę nowej cukrowni we wsi Zygmuntowo i produkcja ruszyła w 1985 roku. W latach 1997-2010 właścicielem cukrowni Glinojeck był Britsh Sugar Overseas. Od 2010 roku właścicielem Cukrowni w Glinojecku stała się spółka Pfeifer & Langen. Zakład Pfeifer& Langen Glinojeck przeprowadza w ciągu roku trzy kampanie: buraczaną, sokową, trzcinową. Poza cukrownią funkcjonują mniejsze zakłady produkcyjne w tym cukiernie, piekarnie. Na obszarze Miasta i Gminy Glinojeck działają także małe przedsiębiorstwa jednoosobowe, sklepiki z odzieżą i obuwiem oraz prywatne stacje benzynowe. Gmina Glinojeck wykonuje wiele inwestycji wykorzystuje środki unijne. W subregionie ciechanowskim jest liderem zdobytych środków unijnych  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Na rzecz naszych mieszkańców pozyskano 6,5 tys. zł na 1 mieszkańca. Dzięki środkom unijnym udało się wybudować 141 km sieci kanalizacyjnej, 10 zlewni i 5 pompowni pośrednich oraz 9,5 km sieci wodociągowej. Aglomeracja Glinojeck została wyposażona w ponad 65 proc. w kanalizację sanitarną.

Historia, dziedzictwo i kultura: Miasto Glinojeck leży nad rzeką Wkrą w północnej części Mazowsza. Po raz pierwszy wspomniane zostało w dokumencie pochodzącym z 1403 roku. Należało wówczas do powiatu sulerzyskiego, będącego częścią Ziemi  Zawkrzeńskiej. Jednak dopiero rok 1859 zapoczątkował okres dynamicznego rozwoju miejscowości. Stało się to za sprawą Spółki Ziemskiej Balicki i Mayzler, która wybudowała Cukrownię „Izabelin”. Powstanie cukrowni spowodowało szybki rozwój Glinojecka. Cukrownia na długie lata stała się nie tylko miejscem pracy, lecz także bardzo ważnym ośrodkiem sportowego, gospodarczego i kulturalnego życia glinojeckiej społeczności. Na początku XX wieku Glinojeck był wsią położoną w gminie Młock, w powiecie ciechanowskim, na Mazowszu Północnym. W dokumentach z wcześniejszych epok można spotkać różne zapisy tej nazwy: Glinoyeczsko, Glinowiecko, Glinowieck. W Glinojecku znajdował się drewniany kościół, cegielnia, młyn wodny i cukrownia- jako jedna z pierwszych fabryk cukru na Mazowszu Północnym.

W 1990 roku został powołany samorząd gminny. Zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Rady Ministrów 15 września 1993 roku Glinojeck trzymał prawa miejskie. Natomiast 2 października 1993 roku Rada Ministrów nadała miejscowości Glinojeck prawa miejskie. Zatwierdzono go na sesji Rady Miasta I gminy w 1994 roku jako znak obowiązujący dla miasta Glinojeck. W formie plastycznej przedstawia on na białym tle wijącą się niebieską wstęgę rzeki. Obok niej znajduje się czarna litera G, a w prawym górnym rogu umieszczone są kontury cukrowni- w kolorze brązowym.

Na terenie gminy znajduje się niewiele materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Na uwagę zasługują liczne, nieźle w niektórych przypadkach zachowane parki i założenia parkowe. Warto odwiedzić zabytkowe kościoły katolickie w Malużynie (z XV w.) i Sulerzyżu (z początku XX w.)

Życie kulturalne mieszkańców gminy od 1992 roku organizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku. Działa tu również Gminna Biblioteka Publiczna, która ma swoją filię w Ościsłowie. W Glinojecku znajduje się także hala sportowa oraz stadion z zapleczem technicznym, umożliwiającym organizację imprez kulturalnych, sportowych oraz okolicznościowych.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.