]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Kozienice

Nazwa jednostki: Powiat ziemski kozienicki

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26 - 900 Kozienice

tel. (48) 611 73 00

e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl

Strona www: www.kozienicepowiat.pl

Powierzchnia: 917 km2

Liczba mieszkańców: 61 079

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Kozienicki położony jest w południowo – wschodniej części woj. mazowieckiego. Administracyjnie do powiatu należy jedna gmina miejsko – wiejska Kozienice, sześć gmin wiejskich: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Powiat Kozienicki leży w widłach rzek Wisły i Pilicy, która jest naturalną granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela Powiat Kozienicki od powiatu garwolińskiego oraz ryckiego i puławskiego. Od południa powiat graniczy z powiatem zwoleńskim, a od zachodu ziemskim radomskim i białobrzeskim.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powiat Kozienicki jest powiatem rolniczo – przemysłowy, tereny użytkowane rolniczo stanowią 57,48% jego powierzchni. W gospodarce regionu rolnictwo zajmuje wysoką pozycję, dominującymi kierunkami produkcji rolniczej są zboża, owoce miękkie i warzywa, trzoda chlewna oraz przetwórstwo rolno – spożywcze. W powiecie kozienickim działają firmy specjalizujące się w przetwórstwie warzyw i owoców, mięsa i mleka. Najważniejszym przedsiębiorstwem działającym na terenie powiatu jest ENEA Wytwarzanie do której należy m.in. Elektrownia „Kozienice”. Ważne miejsce na mapie gospodarczej powiatu zajmują „Esselte Polska” Sp. z o. o., Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach, Mleczarnia OBORY Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy Lactalis Polska, Zakłady Silikatowe „Żytkowice”, Fabryka Domów „Bogucin”, Prefabet Kozienice S.A. W powiecie dobrze rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, działająca w sektorze prywatnym. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji produkcji rolniczej – ekologicznej rozwijanej równolegle z agroturystyką i ekoturystyką. Powiat Kozienicki na podstawie stosownych umów prowadzi współpracę gospodarczą, handlową i przemysłową oraz w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki z miastem Miżgiria Okręg Zakarpacki na Ukrainie i gminą Szaterniki w Rejonie Wileńskim na Litwie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Powiat Kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo – przyrodnicze, które zapewnia Puszcza Kozienicka i Stromiecka. Sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, korzystne położenie komunikacyjne i infrastruktura stwarzają dobre warunki dla inwestorów i turystów. Obszar powiatu kozienickiego bogaty jest w unikalne walory przyrodnicze. Najważniejszym z nich jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 7010 ha części powierzchni znajduje się granicach powiatu kozienickiego. W celu ochrony przed zniszczeniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół parku utworzono otulinę. Najcenniejsze elementy przyrody znajdują się na terenie rezerwatów, chronią one przed zniszczeniem i wyginięciem rzadkie okazy fauny i flory. Uzupełnieniem wielkoobszarowych form ochrony przyrody są użytki ekologiczne, przeważnie o charakterze śródleśnych bagien oraz łąk oraz pomniki przyrody żywej. W systemie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie są obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, Puszcza Kozienicka oraz Dolina Środkowej Wisły. Kozienicki Park Krajobrazowy z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami, licznymi zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi zapewnia znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Możliwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku stwarza także bezcenna przyrodniczo dolina Wisły i Pilicy i tereny przyległe do rzeki Radomki przepływającej przez gminy Głowaczów, Kozienice, i Magnuszew. Na terenie powiatu kozienickiego można korzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz licznych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Niezwykle urozmaicony region o bogatej historii i tradycji zaprasza miłośników jeździectwa do stadniny koni, która rozpoczęła działalność w 1924 roku, jako jedna z trzech stadnin państwowych w Polsce.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.