]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Mińsk Mazowiecki

Nazwa jednostki: Gmina Miejska Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00, fax (25) 758 40 25

e-mail: boi@umminskmaz.pl

Strona www: www.minsk-maz.pl

Powierzchnia: 1 318 ha

Liczba mieszkańców: 39 468

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Mińsk Mazowiecki położony jest na Nizinie Mazowieckiej, 39 km na wschód od Warszawy, przy trasie międzynarodowej /E-30/ Warszawa - Moskwa . Przebiegają tutaj międzynarodowe magistrale: kolejowa Berlin-Warszawa-Moskwa, a także towarowa linia kolejowa Warszawa-Białystok-Wilno. Przy granicy zachodniej miasta biegnie droga krajowa nr 50. Przez miasto przepływa rzeka Srebrna - dopływ rzeki Mieni.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W Mińsku znajduje się wiele firm świadczących usługi dla biznesu, jak np. firmy księgowo - rachunkowe, kancelarie prawne, notarialne, powstaje coraz więcej oddziałów i agencji bankowych, kredytowych oraz firm zajmujących się doradztwem finansowym. Rozkwit przeżywa też budownictwo i sfera usług związanych z tą branżą. Od lat trwa hossa na rynku nieruchomości. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz deweloperzy sprzedają mieszkania na nowopowstających w mieście oraz na jego obrzeżach osiedlach bloków i domów jednorodzinnych. W wyniku przeprowadzonych inwestycji miasto wzbogaciło się o nowy budynek biblioteki miejskiej, zespół sportowo-rekreacyjnego Aquaparku z lodowiskiem, oddano do użytku nowe boiska sportowe typu „Orlik”. Wykonano także modernizację wielu ulic zapewniając poprawę układu komunikacyjnego, wybudowano kilka hal sportowych i przebudowano część szkół. Mieszkańcy miasta i gminy Mińsk Mazowiecki podróżujący koleją, dzięki współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, mogą korzystać z parkingu wybudowanego w systemie „Parkuj i Jedź”. Od strony zachodniej miasta przebiega obwodnica dla ruchu tranzytowego, a od strony północnej obwodnica, stanowiąca część autostrady A-2 wschód-zachód. Miasto posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie miasta od 2012 roku funkcjonuje również Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Władze miasta od początku powstania Samorządu otwarte są na kontakty zagraniczne. W związku z tym, że współpraca zagraniczna trwa wiele lat, nie sposób wymienić wszystkie ważniejsze wydarzenia z nią związane. Nasze miasto ma podpisane umowy bliźniaczego partnerstwa z miastem Saint Egreve we Francji, Telsiai na Litwie, Krnov w Czechach, Pefki w Grecji, Lacey w Stanach Zjednoczonych, z miastem Orsza na Białorusi oraz porozumienie o przyjaźni z miastem Karben w Niemczech. Utrzymuje również bliskie kontakty z miastem Cori we Włoszech i Łuchawica w Rosji, Ramonville we Francji.

Historia, dziedzictwo i kultura: Mińsk Mazowiecki jest jednym z najstarszych miast we wschodnim Mazowszu. Jako osada targowa, istniejąca od XIV w., zwana była Mieńskiem czy Menskiem lub Mińskiem. Nazwa zapewne pochodzi od pobliskiej rzeki Mieni, w dorzeczu której koncentrowała się kolonizacja tych terenów - wchodzących w skład ziemi czerskiej księstwa mazowieckiego. Na początku następnego wieku zmienia się status osady, staje się ona miastem. Przywilej lokacji został nadany przez księcia mazowieckiego Janusza I w dniu 29 V 1421 r. Zezwalał on rycerzowi Janowi z Gościeńczyc (Januszowi z Gościańczyc) herbu Prus 3-ci, właścicielowi osady Mińsk, na założenie gminy miejskiej na prawie chełmińskim. We wschodnim Mazowszu była to jedna z pierwszych lokacji prywatnego miasta. W Mińsku Mazowieckim znajdują się obiekty murowane i obiekty o drewnianej architekturze, które - przez zachowanie dawnych stylów budownictwa - stanowią dziś zabytki lub znajdują się w tzw. zainteresowaniu konserwatorskim wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są to przede wszystkim domy mieszkalne lub obiekty sakralne. Charakter zabytkowy posiada również część miasta, a raczej zachowany do dziś układ przestrzenny.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.