]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Mińsk Mazowiecki

Nazwa jednostki:  Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki,

ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 756 25 00, fax (25) 756 25 50

e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

Strona internetowa: www.minskmazowiecki.pl

BIP: www.bip.minskmazowiecki.pl

Powierzchnia: 112,28 km2

Liczba mieszkańców:  14704 (na dzień 08 grudnia 2015)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Pod względem fizycznogeograficznym (wg J. Kondrackiego) gmina Mińsk Mazowiecki leży na granicy trzech mezoregionów. Należą one do dwóch różnych makroregionów: Równina Garwolińska (makroregion Niziny Mazowieckiej), Równina Wołomińska (makroregion Niziny Mazowieckiej), wysoczyzna Kałuszyńska (makroregion Niziny Południowopodlaskiej). Lasy ogółem zajmują 22,7% powierzchni. Poza zbiorowiskami leśnymi duże znaczenie mają zbiorowiska roślinności w dolinach i obniżeniach terenu: zbiorowiska szuwarów, torfowiska i zbiory bagienne, zarośla wierzbowe, łąki i pastwiska, świeże i wilgotne, murawy piaskowe. Na terenie gminy znajdują się obszary i obiekty chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym: Rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel”, Miński Obszar Chronionego Krajobrazu, Pomniki przyrody - zarejestrowano 14 drzew pomników przyrody

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Większość zatrudnienia zapewnia rolnictwo i praca poza gminą (miasto Mińsk Mazowiecki, Warszawa). Część rozwiniętej strefy usług (m.in. Carrefour, Castorama, McDonalds, Skoda, Citroen, BP) na zachód od Mińska Mazowieckiego przypada na miejscowość Stojadła. W gminie znajdują się studnie głębinowe zapewniające wodę miastu. Rolnictwo, aczkolwiek utraciło w gminie wiodącą rolę w śród źródeł utrzymania ludności, to ciągle jego rola jest znaczna. Powierzchnia użytków rolnych wynosi w gminie 7248 ha. W strukturze użytków rolnych 73,5% zajmują grunty orne, 21,7% trwałe użytki zielone i 4,7% sady. Najważniejszymi inwestycjami o znaczeniu ponadlokalnym są: (budowa obwodnicy w korytarzu autostrady A2, modernizacja dróg: krajowej nr 2 i nr 50,  modernizacja drogi wojewódzkiej nr 802, modernizacja dróg powiatowych,  przystosowanie obecnego lotniska wojskowego do lotów cywilnych,  budowa „Mazowieckiego Szlaku Rowerowego”. O znaczeniu lokalnym są: (budowa kanalizacji gminy, budowa dróg gminnych w Arynowie, Janowie, Osinach, Zakolu, Mariance, Karolinie, Stojadłach, Osinach, Targówce, Niedziałce Drugiej oraz chodników w Karolinie, Starej Niedziałce, Targówce, Budach Barcząckich,  wykonania oświetlenia ulicznego w Maliszewie, Niedziałce Drugiej, Królewcu, Brzózem, Hucie Mińskiej, Mariance, Karolinie, Kolonii Janów, Osinach, Targówce, Ignacowie, Zamieniu, Grabinie, Podrudziu, Borku Mińskim,· budowa hal sportowych przy szkołach w Brzózem i Stojadłach,· rozbudowa przedszkola w Nowych Osinach,· budowa minicentrów kultury, sportu i rekreacji w Hucie Mińskiej, Barczącej, Osinach, Królewcu· budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego,· budowa gminnych ścieżek rowerowych.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Zabytkowy układ drożny: Do najstarszych szlaków przebiegających przez teren obecnej gminy Mińsk Mazowiecki, należał gościniec wiodący z Czerska do Liwa.

Architektura sakralna: Interesującym obiektem sakralnym na terenie gminy Mińsk Mazowiecki jest kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie. Usytuowany jest w dawnym zespole Domu Dziecka, obecnie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Wybudowany został w latach 1898-1902. Obiekt jest częściowo podpiwniczony z kryptą pod częścią prezbiterialną.

Zespół rezydencjonalny w Janowie założony został w 2 poł. XIX wieku. Pałac wybudowano w latach 1910-1914. Został on założony na planie prostokąta. Bryła pałacu jest częściowo podpiwniczona, dwukondygnacyjna. Wokół pałacu rozciąga się park o układzie swobodnym, pochodzący z 2 połowy XIX w. i pocz. XX w. Najstarszym fragmentem parku jest aleja wjazdowa wysadzona lipami. Właściwy park krajobrazowy obejmował pierwotnie tereny za stawami. W okresie wojennym i powojennym uległ on likwidacji.

 

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.