]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Mińsk Mazowiecki

Nazwa jednostki: Powiat ziemski miński

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 87 00, fax (25) 759 87 02

e-mail: sekretariat@powiatminski.pl

Strona www: www.powiatminski.pl

Powierzchnia: 1 164 km2

Liczba mieszkańców: 145 327

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat Miński graniczy z miastem stołecznym Warszawa, a ponadto z powiatami: otwockim, garwolińskim, siedleckim, węgrowskim i wołomińskim. Przez jego teren przebiegają dwie drogi krajowe – nr 2 i nr 50 oraz pięć dróg wojewódzkich: nr 802, nr 637, nr 638, nr 697 i nr 721, a także linia kolejowa Berlin- Moskwa. W granicach powiatu mińskiego znajduje się Miński Obszar Chronionego Krajobrazu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W powiecie mińskim funkcjonuje ponad 12 tys. firm z przewagą prywatnego kapitału krajowego. Większość działa w zakresie: handlu, budownictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz obsługi nieruchomości i usług. Strategicznymi celami rozwoju gospodarczego są: rozwój sieci handlowo – usługowej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwój budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej i agroturystyki. Głównym zadaniem samorządów lokalnych z terenu powiatu mińskiego jest modernizacja sieci dróg, jak również budowa urządzeń komunalnych: wodociągów i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i gazociągów. W 2012 r. otwarta została obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Liczne stanowiska archeologiczne na terenie gminy Mrozy – osada kultury amfor kulistych w Zdrojkach czy też pozostałości ziemne świadczące o istnieniu wczesnośredniowiecznego grodu w centrum wsi Grodzisk - świadczą, że ziemia mińska od zawsze sprzyjała gospodarce. Złotym wiekiem tych terenów była zdecydowanie tzw. jesień średniowiecza oraz wczesny renesans. Erygowane w tamtym czasie parafie istnieją po dziś dzień, a ich dzieje możemy poznać za pośrednictwem cennych kościołów, takich jak np. rekonstrukcja zbudowanego ok. 1530 r. kościoła pw. św. św. Jana Chrzciciela i Stanisława Biskupa w Stanisławowie, kościół pw. św. św. Jana Chrzciciela i Andrzeja w Cegłowie z XVI w. z drewnianym ołtarzem mistrza Lazarusa, ucznia szkoły sławnego średniowiecznego rzeźbiarza Wita Stwosza, XVI-wieczny kościół pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim, czy też drewniany kościół pw. św. św. Wojciecha i Mikołaja w Jeruzalu z XVIII w., który wraz z całą miejscowością w 2005 r. stał się planem popularnego serialu TVP1 „Ranczo”. Architektoniczny spadek XIX w. oraz I połowy XX w. obejmuje ponad czterdzieści, w większości dobrze zachowanych, dworów szlacheckich, pałaców, zespołów folwarcznych, parków i terenów podworskich. W bardzo dobrym stanie zachowały się pałace w Janowie, Mariance, Wielgolesie i w Dębem Małym, pałac i dwór w Sinołęce, a także dwory w Dłużewie, Pogorzeli, Bożej Woli, Starej Niedziałce, Kuflewie. Najcenniejszymi obiektami z okresu II Rzeczypospolitej są: murowana willa „Milusin” – dom marszałka Józefa Piłsudskiego, jak również posesje rodzin ministra Władysława Grabskiego oraz Jędrzeja Moraczewskiego w Sulejówku. Największą perłę stanowi w tym zbiorze wybudowany około 1650 r. pałac rodziny Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim, któremu wielokrotne przebudowy nadały znamiona stylu barokowo – klasycystycznego. Na uwagę zasługują: zespół dawnego klasztoru reformatów (polska frakcja Zakonu Braci Mniejszych) w Siennicy z XVIII w. oraz barokowe wyposażenie kościoła w Latowiczu.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.