]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Krasne

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne

tel./fax (23) 671 00 17

e-mail: ug_krasne@krasne.pl

Strona www: www.krasne.pl

Powierzchnia: 10 094 ha

Liczba mieszkańców: 3 919

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Krasne położona jest w północnej części województwa mazowieckiego, południowej części powiatu przasnyskiego. Gmina Krasne graniczy z 6 gminami: Gołymin i Opinogóra – powiat ciechanowski, Czernice Borowe i Przasnysz – powiat przasnyski, Płoniawy-Bramura i Karniewo – powiat makowski. W granicach gminy znajduje się 26 sołectw (53 miejscowości).

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wynika to z dotychczasowego charakteru zagospodarowania jak również z uwarunkowań sprzyjających rozwojowi tej funkcji.

Historia, dziedzictwo i kultura: Krasne było gniazdem rodowym rodziny Krasińskich. Z czasem stało się ośrodkiem większej własności ziemskiej rodu, który nabywał okoliczne wsie drogą wykupu lub też wchodził w ich posiadanie przez koligacje małżeńskie. Najważniejsze znaczenie w dziejach majątku rodu w Krasnem miała II połowa XIX wieku, kiedy jego właścicielem został syn Augusta, hrabia Ludwik Krasiński ożeniony w 1860 r. z Elżbietą z Branickich, wdową po wieszczu Zygmuncie Krasińskim. Ufundował nowe założenie pałacowo-parkowe i przyczynił się do największego rozkwitu miejscowości Krasne. Ludwik Krasiński, działacz gospodarczy i ekonomista wprowadził rentową uprawę buraków cukrowych, zbudował w pobliżu Krasnego cukrownię. Dla transportu buraków cukrowych i innych płodów rolnych wziął udział w sfinansowaniu budowy kolejki wąskotorowej łączącej tereny powiatów ciechanowskiego i przasnyskiego. Pasją hr. Ludwika Krasińskiego były konie. W 1857 roku założył stadninę koni w Krasnem rasy pełnej krwi angielskiej. Budowniczy hrabiego Ludwika, Wincenty Rakiewicz wzniósł przy bramie wjazdowej do parku neogotycką wieżę, nazwaną później wieżą ciśnień, która zaopatrywała cały majątek Krasne w wodę. Po śmierci hrabiego Ludwika nastąpił stopniowy upadek posiadłości. Jedyna córka hrabiego Maria Ludwika odziedziczyła ogromny majątek po ojcu w wieku 12 lat. Gdy była już pełnoletnią w 1901 roku wyszła za mąż za księcia Adama Czartoryskiego. Tym sposobem majątek Krasne jako posag hrabianki Marii Ludwiki Krasińskiej przeszedł w ręce rodu Czartoryskich. W pierwszych latach okupacji niemieckiej majątkiem Krasińskich zarządzał i rezydował gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch, który nakazał rozebrać pałac Krasińskich, a na jego fundamentach pobudował swoją betonową willę. Po zakończeniu II wojny światowej na terenach dawnego majątku Krasińskich utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1987 roku reaktywowano Stadninę Koni Pełnej Krwi Angielskiej, która istnieje do dnia dzisiejszego.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.