]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Paprotnia

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Paprotnia

Dane teleadresowe:

Urząd gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia

Sekretariat: tel. +48 (25) 631 21 10, fax +48 (25) 631 21 10

e-mail: ug@paprotnia.pl

Strona www: www.paprotnia.pl

Powierzchnia: 81,43 km2

Liczba mieszkańców: 2800

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Paprotnia jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu siedleckiego. Jest to gmina typowo rolnicza. 82,47 % powierzchni gminy zajmują grunty orne i lasy, pozostałe 17,53% stanowią nieużytki, tereny zabudowane, drogi, rowy oraz tereny zielen

Historia, dziedzictwo i kultura: Na terenie gminy Paprotnia występują obiekty, układy i tereny o zróżnicowanych wartościach kulturowych, dla których przewidziano różne stopnie ochrony. Wiąże się to z obowiązkiem stosowania się do zasad użytkowania i sposobów zagospodarowania podporządkowanym ochronie dziedzictwa kulturowego. Najwartościowszym zespołem historycznym wpisanym do rejestru zabytków jest zespół kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja we wsi Paprotnia, a kościół we wsi Hołubla jest postulowany do wpisu do rejestru zabytków. Ochroną powinny być objęte również cmentarz parafialny w Paprotni i Hołubli i fragmenty historycznego rozplanowania następujących wsi: Paprotnia, Hołubla, Czarnoty, Łęczycki, Łozy, Pluty, Podawce, Rzeszotków i Trebice Górne. Ze względu na unikalne wartości dawnej architektury dwa domy drewniane zlokalizowane we wsi Pluty powinny być przeniesione do skansenu budownictwa drewnianego.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.