]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Mirów

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Mirów, Mirów 27, 26-503 Mirów

tel./fax (48) 628 38 89

e-mail: urzad@mirow.pl

Strona www: www.mirow.pl

Powierzchnia: 53,2 km2

Liczba mieszkańców: 3 942

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Mirów znajduje się w powiecie szydłowieckim województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Szydłowiec, Jastrząb i Wierzbica, a ponadto z gminami województwa świętokrzyskiego – Skarżysko Kościelne i Mirzec. Obszar gminy Mirów ma kształt zbliżony do rombu o wymiarach ok. 8,5 km w kierunku równoleżnikowym i około 9 km w kierunku południkowym.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Powierzchnia Gminy wynosi - 5317 ha. w tym: użytki rolne - 3887 ha grunty orne - 2916 ha sady - 25 ha łąki trwałe - 806 ha pastwiska trwałe - 140 ha lasy i grunt leśny -l 148 ha pozostałe grunty - 282 ha Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi - 5,36 ha. Są to grunty o bardzo słabej bonitacji gleb z przewagą V i VI klasy. Na których prowadzona jest uprawa roślin pospolitych tj. zbóż: żyto, pszenżyto, owies, i ziemniaki.

Historia, dziedzictwo i kultura: Jan Długosz w XV wieku pisał, że Mirów Stary i Nowy były własnością biskupstwa krakowskiego. Początki Gminy Mirów wiążą się z rokiem 1954 kiedy to Sejm uchwalił ustawę o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W wyniku realizowanej na podstawie tej ustawy reformy podziału administracyjnego wsi utworzono z dniem 1-go stycznia 1955 roku gromadę Mirów. W jej skład wchodziły sołectwa: Rogów, Mirów, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Zbijów Duży i Zbijów Mały. Obszar gromady Mirów wynosił ogółem 3142 ha w tym 2325 gruntów ornych. Gromada miała charakter wyłącznie rolniczy z mocno rozdrobnionymi gospodarstwami. Taki stan utrzymuje się do dziś.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.