]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Klembów

Urząd Gminy Klembów

ul. Gen. F. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
telefon: 29 753-88-00
fax: 29 777-90-85

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Najem lokalu mieszkalnego

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Podnajem lokalu użytkowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprowadzenie dokumentu stanu cywilnego z zagranicy

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

Liczba wyświetleń: 472720