]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Baranów

Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Baranowie

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Baranowie, Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów

tel. (46) 858 13 50

e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

 

Strona www: www.gmina-baranow.pl

Powierzchnia: 7537 ha

Liczba mieszkańców: 4 890

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Baranów położona jest w zachodniej części województwa Mazowieckiego, w powiecie Grodzisk Mazowiecki. Graniczy z gminami: Wiskitki, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Teresin. W jej skład wchodzą 24 miejscowości, które tworzą 21 sołectw. Są to: Baranów, Basin, Boża Wola, Bronisławów, Buszyce, Cegłów, Drybus, Gole, Regów, Holendry A, Holendry B, Karolina, Kaski, Kaski-Budki, Kopiska, Pułapina, Osiny, Stanisławów, Strumiany, Wyczółki, Żaby.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina tradycyjnie była i jest gminą typowo rolniczą. Dochód z rolnictwa stanowi jedno z podstawowych źródeł utrzymania, mieszkańcy podejmują działalność gospodarczą innego rodzaju na niewielką skalę. W okresie od 1997 do 2000 roku obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania budownictwem mieszkaniowym. W przeciągu tych lat Rada Gminy zatwierdziła 5 zmian planu zagospodarowania, a kilka nowych zmian jest w toku opracowywania, polegających na wprowadzeniu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, głównie w miejscowościach Boża Wola, Kaski, Baranów, Stanisławów. Zurbanizowanie niesie za sobą konieczność rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej. Tereny preferowane dla rozwoju inwestycji zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż drogi relacji Wiskitki – Błonie w okolicy miejscowości Pułapina Nowa i Stara oraz Cegłów, a także w bliskości planowanej autostrady A2 w rejonie miejscowości Holendry Baranowskie i wzdłuż drogi relacji Baranów – Jaktorów. Brak uciążliwych zakładów przemysłowych, a w związku z tym niewielkie zanieczyszczenie środowiska oraz bliskość wielkiej aglomeracji warszawskiej i dogodne połączenia z komunikacyjne stwarzają warunki do przekształcania się gminy w bazę noclegowo – rekreacyjną dla mieszkańców okolicznych miast. Wskazane byłoby na tym terenie większe zainwestowanie w urządzenia związane z rozwojem turystyki rekreacji oraz w sieci infrastruktury technicznej.

Historia, dziedzictwo i kultura: W okresie piastowskim ziemie dzisiejszej gminy Baranów należały do dóbr książęcych pod nazwą Kaski Młyńskie. Najważniejszą wówczas miejscowością w tym rejonie były Kaski, gdyż wieś Baranów jeszcze nie istniała. Dobra te graniczyły z majątkami ziemskimi w Izdebnej, Grodzisku, Radziejowicach, Wiskitkach, Drzewiczu, Oryszewie, Szymanowie, Teresinie Gaju, Paprotni, Serokach, Lisicach i Żabach. Do dóbr w Kaskach Młyńskich należała Puszcza Jaktorowska. Teren ten wchodził w skład Dzielnicy Mazowieckiej, a po podziale w 1313r. Kaski należały do Księstwa Rawskiego Ziemi Sochaczewskiej, Powiatu Sochaczewskiego. W 1385r. dobra Kaskie przeszły na własność Rpiszki – Kasztelana Wiskickiego, a następnie w 1402r. stały się własnością rodu Krystynów. W 1476r. król Kazimierz Jagiellończyk wcielił Ziemię Sochaczewską do Korony, a ziemie Kaskie stały się dobrami królewskimi i utworzono z nich starostwo niegrodowe. W okresie panowania króla Zygmunta Starego majątek przeszedł pod patronat królowej Bony. Kaski stanowiły wówczas ważny ośrodek administracji kościelnej i państwowej. Tu, po śmierci Zygmunta Augusta w majątku należącym wówczas do Zborowskich, odbył się w dniach 25 X – 2 XI 1572r. zjazd senatorów z Wielkopolski i z Małopolski. Na zjeździe tym potwierdzono m.in. powierzenie urzędu intrrexa prymasowi Jakubowi Uchańskiemu i postanowiono o zwołaniu do Warszawy na dzień 6 stycznia 1573r. Sejmu Konwokacyjnego, który miał zająć się przygotowaniem elekcji nowego króla. Postanowienia z tego zjazdu rozesłano do Litwy, Prus Królewskich, Inflant, Wołynia i województwa kujawskiego. W 1670r. wieś należała do Wawrzyńca Żochowskiego i Jana Cybulskiego. Do parafii wówczas przybył z wizytą ks. Święcicki. Z akt wizyty dowiadujemy się, że przed 1670r. powstała wieś "Baranowo z Olędrami". Ks. Święcicki wspomina ponadto, że "nie wiadomo, do której parafii Baranowo z polami na Olędrach wchodzi, ale dziesięcina do Kask należy".

 

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.