]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Baboszewo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Baboszewo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo

tel. (23) 661 10 91, 661 10 92, 661 10 82, fax (23) 661 10 71

 
Strona www: www.gminababoszewo.pl

Powierzchnia: 162 km2

Liczba mieszkańców: 8 200

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Baboszewo położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Z uwagi na brak uciążliwego przemysłu gmina należy do regionów czystych ekologicznie - “ Zielone płuca Polski”. Teren gminy przecinają malownicze doliny rzeczne Wkry i Raciążnicy. Na skarpie rzeki Wkry w Dziektarzewie położony jest rezerwat przyrody. Przez teren Gminy Baboszewo przebiega Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Baboszewo jest typowo rolniczą gminą z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Rolniczo użytkowane jest 12336 ha, w strukturze upraw przeważają zboża. Na terenie gminy funkcjonuje około 300 podmiotów gospodarczych, w tym wiodącą jest znana również poza granicami kraju firma FABA SA specjalizująca się w produkcji narzędzi do obróbki drewna. Z uwagi na znaczny obszar użytków zielonych dominującym elementem produkcji zwierzęcej jest chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. Do priorytetów władz samorządowych należy między innymi rozwój infrastruktury drogowej. Gmina Baboszewo już od wielu lat inwestuje w sieć dróg lokalnych. Obecnie do każdej miejscowości i przez każde sołectwo można przejechać drogami asfaltowymi. W miejscach dużego natężenia ruchu budowane są ciągi pieszo-rowerowe, wyznaczane są miejsca przejść dla pieszych, modernizowane jest oświetlenie uliczne. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość korzystania z wodociągu i sieci telefonicznej. Mieszkańcy 10 sołectw korzystają z gazu ziemnego. Miejscowość Baboszewo i Brzeście Nowe wyposażona jest w sieć kanalizacyjną. Poza rozwojem infrastruktury Gmina Baboszewo inwestuje w rozwój szkolnictwa oraz zwiększanie zaplecza sportowego. Największy kompleks szkolny znajduje się w Baboszewie, w jego skład wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa z Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji Niepełnosprawnych, Gimnazjum. Drugim co do wielkości jest Zespół Szkół w Polesiu, poza tym na terenie gminy funkcjonują jeszcze Szkoły Podstawowe w Mystkowie i Sarbiewie. Szkoły dysponują nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi salami, przy każdej znajdują się boiska zewnętrzne o sztucznej nawierzchni. Największym obiektem sportowym jest Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie wraz z boiskiem zewnętrznym o sztucznej nawierzchni oraz kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012”. Hala dysponuje w pełni wyposażoną siłownią, stołami do tenisa, bilarda, boiskiem do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki. koszykówki.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Na terenie Gminy Baboszewo znajduje się kilka ciekawych obiektów zabytkowych. Do najważniejszych należy zaliczyć trzy kościoły – w Baboszewie, Dziektarzewie oraz Sarbiewie. Kościół w Baboszewie jest to neogotycki kościół z cegły i granitu, którego historia sięga prawdopodobnie pierwszej połowy XIII w. W obecnej postaci został wybudowany na początku XIX w. według projektu Stefana Szyllera. Parafia pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie prawdopodobnie została erygowana w XIV wieku. Obecny kościół zbudowany jest w stylu późnogotyckim i pochodzi z II połowy XV w., obok kościoła znajduje się XIX wieczna dzwonnica, a na ścianie świątyni zegar słoneczny. Kościół w Sarbiewie jest przykładem budownictwa drewnianego z okresu późnego średniowiecza. Świątynia pochodzi prawdopodobnie z XV w. Na terenie gminy znajdują się dwa zabytkowe dwory- w Mystkowie i Dłużniewie. Dwór w Mystkowie – wybudowany w połowie lat 20-tych na polecenie Władysława Staniszewskiego. W trakcie II Wojny Światowej mieściła się w nim żandarmeria niemiecka i areszt. Obecnie dwór został odrestaurowany przez właściciela prywatnego. Dwór w Dłużniewie wzniesiony został pod koniec XIX w. dla rodziny Radzymińskich. Dwór zbudowany jest w stylu neorenesansu. Obecnie dwór jest własnością prywatną i mieści się w nim restauracja „Gospoda na Mazowszu”. Godne uwagi jest również miejsce pochowania żołnierzy Powstania Styczniowego znajdujące się w Dziektarzewie. Z terenu gminy Baboszewo wywodzi się jeden z największych poetów europejskich epoki baroku zwany Chrześcijańskim Horacym z Mazowsza – ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Poeta urodził się 1595 roku w Sarbiewie. Co roku w Gminie Baboszewo organizowanych jest wiele ciekawych imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Do najciekawszych należą Międzynarodowe dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”, międzynarodowy wyścig kolarski o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, festyn "Powitanie Lata".

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.