]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Pokrzywnica

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Pokrzywnica

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

tel. (23) 691 87 21, fax (23) 691 85 55

e-mail: ug@pokrzywnica.pl

Strona www: www.pokrzywnica.pl

Powierzchnia: 120,9 km2

Liczba mieszkańców: 5 024

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Pokrzywnica położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, a w południowej części powiatu Pułtuskiego. Graniczy z następującymi gminami : od strony północnej z gminą Pułtusk, od zachodu z gminą Winnica, od południa z gminą Serock – powiat Legionowski, od strony wschodniej z gminą Zatory.

Przeważająca część gminy Pokrzywnica, położona na prawym brzegu Narwi znajduje się we wschodniej części jednostki geomorfologicznej, zwanej Wysoczyzną Ciechanowską.

Przez teren gminy Pokrzywnica przepływa rzeka Narew oraz jej dopływy: Niestępówka, Klusówka i Pokrzywnica.

Pas nadnarwiański charakteryzuje się wysokimi wartościami przyrodniczymi i stanowi wyjątkowe bogactwo fauny i flory. Obszar gminy położony w dolinie dolnej Narwi jest predysponowany do rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku. Jest to malowniczy rejon o nieprzeciętnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, dolnego biegu rzeki Narwi, II i III kategorii atrakcyjności turystycznej. Rozwija się tu turystyka krajoznawcza, letniskowo - wypoczynkowa i specjalistyczna (ekoturystyka i wędkarstwo).

W znacznej części jest to teren rekreacyjny dla mieszkańców Warszawy. Gmina posiada około 2000 działek rekreacyjnych.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie gminy Pokrzywnica jest zarejestrowanych ogółem 358 podmiotów gospodarczych (tj. 0,07 % wielkości w województwie). Spośród ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Gminy na działalność usługową przypada 35 % ( 5% gastronomia, 30% handel), rzemieślniczą 5 %, transport drogowy 15 %, handel obwoźny 20 %, usługi mechanizacyjne 25 %. Na ogólną liczbę podmiotów gospodarczych na sektor prywatny przypada 96 %. Na terenie gminy nie występują podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

Historia, dziedzictwo i kultura: Najstarsze ślady bytności człowieka na terenie objętym teraz granicami administracyjnymi gminy Pokrzywnica pochodzą z epoki kamiennej, z okresu neolitu i związane są z kulturą ceramiki sznurowej (ok. 2500 – 1800r. p.n.e.).

Przez obszar obecnej gminy przebiegały dwa duże, dawne trakty: Serock – Przasnysz  przez Pokrzywnicę oraz Serock – Pułtusk  przez Strzyże i Łubienicę (wg. map z XVI w.). Główny układ drożny gminy nie zmienił się od średniowiecza. We wschodniej części gminy Pokrzywnica znajduje się fragment Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on niewielki obszar gminy (1007,9 ha), cenny ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. W południowej części gminy Pokrzywnica znajdują się tereny należące do obszarów chronionego krajobrazu. Funkcjonowanie tych obszarów trwa od 23.04.1990r. Nasielsko - Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Pokrzywnica zajmuje 10,1% ogólnej powierzchni gminy. Rezerwat przyrody – „Dzierżenińska Kępa” (zwany ptasią wyspą) utworzony został w 1991r. na powierzchni 1,2 ha. Położony jest na izolowanej od brzegów wyspie. Wyspa jest miejscem lęgowym ptaków wodnych (rybitwa zwyczajna, brodziec krwawodzioby, krakwa) oraz miejscem żerowania ptaków bytujących w dolinie i wodach rzeki Narwi.

Użytki ekologiczne – położone są w środkowej części gminy, na gruntach wsi Ciepielin o łącznej powierzchni: 1,95 ha. Pomniki przyrody: we wsi Niestępowo: lipa drobnolistna (obwód pnia – 374 cm, wysokość – 20 m), kasztanowiec biały (obwód pnia – 278 cm, wysokość – 17m), we wsi Budy Obrębskie – dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 24m, we wsi Gzowo – Aleja Lipowa (189 sztuk).

 

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.