]]>
close

Wrota Mazowsza

www.wrotamazowsza.pl

Bieżuń

Nazwa jednostki: Gmina Miejsko-Wiejska Bieżuń

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Waszawska 2, 09-320 Bieżuń

tel. (23) 657 80 56, fax (23) 657 80 39

e-mail: umig@biezun.pl

Strona www: www.biezun.pl

Powierzchnia: 120,74 km2

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina miejsko - wiejska Bieżuń położona jest na północno zachodnim skraju województwa mazowieckiego w powiecie żuromińskim, na terenach nizinnych, w dolinie rzeki Wkry w odległości 25 km od Sierpca, 45 km od Mławy, 135 km od Warszawy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Bieżuń jest gminą typowo rolniczą. Z tego też powodu na obszarze gminy brak jest większych podmiotów prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Dominują drobne przedsiębiorstwa usługowe związane z transportem, przetwórstwem rolnym, usługami budowlanymi i mechaniką samochodową. Dużo jest również podmiotów prowadzących działalność handlową (sklepy spożywcze i przemysłowe). Na obszarze gminy dominującą formą jest rolnictwo indywidualne. Struktura agrarna charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 13 ha. Obszar gminy odznacza się wysokim udziałem użytków rolnych (81%) oraz wskaźnikiem lesistości 11% . W produkcji zwierzęcej przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Gmina Bieżuń wyróżnia się w skali regionu wielkością produkcji drobiarskiej. Bazę produkcyjną stanowi ponad 250 ferm, dostarczających głównie jaja i mięso drobiowe.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Najbardziej wartościowy przyrodniczo obszar w gminie Bieżuń został objęty ochroną rezerwatową. Rezerwat leśny „Gołuska Kępa" o powierzchni 9,90 ha, położony w południowej części gminy, w dolinie rzeki Wkry, utworzony został w 1972 roku. Ochroną objęto las liściasty (olcha, jawor, jesion, osika) o cechach zespołu naturalnego. Osobliwością rezerwatu są olchy czarne o szczudłowato ukształtowanych korzeniach, typowych dla terenów okresowo zalewanych (starorzecze Wkry) oraz jawor, jesion, osika. Do najważniejszych i najprężniej działających instytucji kulturalnych w Bieżuniu należy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, który poprzez szeroką ofertę kulturalną dąży do zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców, rozbudzania zainteresowań i zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. MGOK w Bieżuniu wyszukuje nowe talenty i pomaga w ich rozwoju. Placówka wypracowała i stworzyła pewną ciągłość imprez, które budują kulturalną tradycję miasta Bieżuń, jak również promują je na zewnątrz. Ważnym ośrodkiem tradycji, kultury i sztuki jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, gdzie możemy obejrzeć wiele ciekawych ekspozycji, w tym stałą wystawę „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach”. Obejmuje ona dzieje miasta, najważniejsze wydarzenia z jego historii i ludzi w nich uczestniczących. Na uwagę zasługuje ekspozycja „Dom Poety Stefana Gołębiowskiego”, ukazująca wnętrza mieszkalne, w których przez ponad 90 lat żył i pracował zmarły kilka lat temu poeta Stefan Gołębiowski, wybitny tłumacz dzieł Horacego, poseł i działacz społeczny. W otoczeniu domu znajduje się ogród z rzeźbami poetów: Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida. Ważnym komponentem gminy są istniejące na jej terenie obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków: 1.Zespół urbanistyczny z XVI w, 2.Kościół parafialny p.w. św. Trójcy, 3.Zespół pałacowy i założenia obronne z 1 poł. XVII w, siedziba Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, 4.Domy drewniane na ulicach: Sierpecka, Stary Rynek z pocz. X.

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Mazowsze. Serce Polski
Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.