]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Sypniewo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Sypniewo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo

tel. (29) 71 77 783, fax (29) 71 77 816

e-mail: gmina@sypniewo.pl

Strona www: www.sypniewo.pl

Powierzchnia: 128,58 km2

Liczba mieszkańców: 3 500

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Sypniewo jest Gminą wiejską położoną w kolanie rzeki Narew, w północnej części województwa mazowieckiego. Według fizyczno-geograficznego podziału Polski leży ona na Nizinie Północno-Mazowieckiej na obszarze dwóch regionów: Wysoczyzny Ciechanowskiej (większa, południowo-zachodnia część) oraz Równiny Kurpiowskiej (część północno – wschodnia). Regiony te różnią się zarówno genezą, utworami powierzchniowymi, rzeźbą jak i glebami.

Gmina sąsiaduje z pięcioma gminami wiejskimi: od południa: Czerwonka, od zachodu: Płoniawy-Bramura, od północnego zachodu: Krasnosielc, od północnego wschodu: Olszewo-Borki, od wschodu: Młynarze.

Gmina należy do powiatu makowskiego. Przed 1999r. gmina Sypniewo należała do województwa ostrołęckiego.

W skład Gminy wchodzi 30 sołectw, w tym 29 miejscowości. Największe wsie to: Sypniewo, Gąsewo Poduchowne, Zamość, Sławkowo, Mamino, Rawy i Biedrzyce Koziegłowy. Większość wsi położona jest w środkowej części. Są to najczęściej zwarte wsie – ulicówki. Zewnętrzne części gminy są mniej zaludnione (głównie część północno-zachodnia). Znajdują się tam obszary leśne oraz bardzo słabe gleby.

Najbliższymi miastami, spełniającymi określone funkcje dla mieszkańców gminy są: Maków Mazowiecki oddalony o około 23 km. Znajdują się tam szkoły średnie, do których uczęszczają uczniowie z naszej gminy, szpital oraz większe sklepy, zakłady usługowe. Ostrołęka, znajdująca się w odległości 25 km od siedziby gminy (dawna siedziba województwa ostrołęckiego, obecnie siedziba powiatu ostrołęckiego). Znajdują się tam większe ośrodku usługowo przemysłowe w tym rejonie, szkoły ponadgimnazjalne oraz filie szkół wyższych.

Gmina Sypniewo położona jest na granicy dwóch regionów: centralnego, związanego z Warszawą oraz Polski Północno-Wschodniej. Oba te regiony, różne pod względem gospodarczym, kulturowym, funkcjonalnym i społecznym oddziaływają na nią różnorodnie. Biorąc pod uwagę charakter gminy, można wysunąć tezę, iż jest on bliższy wiejskim gminom z Polski Północno-Wschodniej. Z drugiej strony przynależność do województwa mazowieckiego oraz tendencje w rozkładaniu się zasięgów oddziaływania obu regionów, powodują większe ciążenie do aglomeracji warszawskiej, co stwarza szanse rozwoju gospodarczego gminy.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Obszar gminy w ha: 12858 w tym: użytki rolne: 9 400 ha, tereny zurbanizowane: 223 ha, tereny leśne: 1 773 (ha) w tym lasy państwowe 1481,11 ha, nieużytki: 128,59 ha, liczba gospodarstw rolnych 985 szt. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 9,54 ha  (na podstawie ewidencji podatkowej).

Zasoby przyrodnicze Gminy Sypniewo (gleby, kopaliny, walory przyrodnicze) są  niewielkie. Żaden  z nich nie może być silnym motorem rozwoju gospodarczego. Niewątpliwym walorami są jednak: niezdegradowane środowisko, czyste powietrze i wody, które  dają możliwość produkcji zdrowej żywności oraz wartościowych produktów rolnych i w nich można upatrywać potencjał rozwoju.  Z grupy  985 gospodarstw  ok. 1/3 stanowią gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka, która to w ostatnim dziesięcioleciu jest najbardziej dochodową działalnością w rolnictwie. 1/3 stanowią gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej natomiast pozostałe gospodarstwa prowadza produkcję mieszaną w tym głównie na potrzeby własne.

Rozwój gospodarstw uzależniony jest m.in. od: opłacalności produkcji, dostępności funduszy inwestycyjnych,  liczby podmiotów gospodarczych działających w otoczeniu rolnictwa oraz od perspektyw  związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

W Gminie Sypniewo nie występuje trakcja kolejowa ani szlaki transportu rzecznego - jedynymi szlakami komunikacji są drogi, których na terenie Gminy znajdują się trzy rodzaje: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Priorytetem władz samorządowych jest utrzymanie tych dróg w dobrym stanie, w związku z czym gmina systematycznie przebudowuje drogi gminne zmieniając ich nawierzchnie z gruntowych na asfaltowe oraz partycypuje w remontach i bieżących naprawach dróg: powiatowych i wojewódzkich. Inwestuje w te przedsięwzięcia własne środki finansowe oraz pozyskuje środki zewnętrzne. W gminie Sypniewo łączna długość sieci wodociągowej wynosi 58 km. Do sieci wodociągowej podłączone jest 610 budynków mieszkalnych. Swoim zasięgiem obejmuje 20 wsi zasilanych z dwóch ujęć ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach Sypniewo i Rzechowo Gać.

Historia, dziedzictwo i kultura: Osadnictwo na terenie dzisiejszej Gminy istniało już w czasach wczesnośredniowiecznych, o czym świadczy znajdujące się na zachód od wsi Sypniewo grodzisko. Z kolei nazwa wsi „Sypniewo” pojawia się w zapiskach z XVII w. Wówczas też istniała wieś Gąsewo. Lokalna społeczność aktywnie uczestniczyła w wielu wydarzeniach historycznych m.in. w walkach przeciwko Szwedom w XVII w., powstaniach w XIX w. Podczas II wojny światowej Gmina odniosła ogromne zniszczenia. W Sypniewie ocalały zaledwie 3 domy. Rozwój Sypniewa nastąpił w latach 70-tych. Wówczas to miejscowość stała się siedzibą Urzędu Gminy. Ze względu na bliskość Ostrołęki, stolicy nowego wówczas województwa, wsie i Gminy mogły się rozwijać. W Sypniewie powstało osiedle mieszkaniowe na powierzchni 4 ha, gdzie rozwija się handel i usługi. Świadomość dość długiej historii istnieje nadal w społeczności i jest czynnikiem więziotwórczym. Sypniewo było i jest obszarem rolniczym. Usługi zlokalizowane na jej terenie służą rolnictwu i lokalnej, głównie rolniczej ludności.

Na terenie gminy działają dwa zespoły szkół zlokalizowane w największych gminnych ośrodkach tj. Sypniewo i Gąsewo, do których są dowożone dzieci z terenu całej gminy. W ramach zespołów funkcjonują przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.

Gmina prowadzi dwie instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Wśród infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie gminy należy wymienić; gminny stadion sportowy, halę gimnastyczną w Sypniewie oraz halę gimnastyczną w Gąsewie Poduchownym.

Liczba wyświetleń: 554