]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Strzegowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Strzegowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy w Strzegowie, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo

tel. (23) 679 40 04, fax: (23) 679 40 47

e-mail: ug@strzegowo.pl

Strona www: www.strzegowo.pl

Powierzchnia: 214 km2

Liczba mieszkańców: 8 044

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Strzegowo położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w dorzeczu rzeki Wkry na terenach makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, we wschodniej części Równiny Raciąskiej i w obrębie południowej części Wzniesień Mławskich.

Komunikacja
Przez teren Gminy z północy na południe przebiega droga krajowa nr 7 Gdańsk-Warszawa. Stanowi ona główny ciąg komunikacyjny, na który nakłada się jednocześnie ruch międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny.

Gospodarka wodno-ściekowa
W Gminie, we wszystkich ujęciach, wody przeznaczone do picia i potrzeb gospodarczych pobierane są z drugiego poziomu wodonośnego czwartorzędu. Są to zasoby eksploatacyjne wód zatwierdzone w kategorii B.
Odbiorcy energii elektrycznej na terenie Gminy zasilani są systemem sieci 15 kV z trzech stacji 110/15 kV. Są to: GPZ Mława - 50%, GPZ Ciechanów - 30% i GPZ Raciaż - 20%.

Gospodarka grzewcza
W Gminie nie funkcjonują żadne kotłownie komunalne ani lokalne. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła (instalacje centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych i piece węglowe). Głównym paliwem stosowanym do ogrzewania mieszkań i budynków użyteczności publicznej oraz w celach pobytowych jest węgiel - 79,9%, drewno - 11%, olej opałowy - 3,3%, gaz płynny - 5,8%, a także energia elektryczna. Gmina nie jest podłączona do krajowego systemu gazociągów.

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami w Gminie sprowadza się wyłącznie do ich gromadzenia. Wybudowane w 1997 r. Gminne Sładowisko Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w miejscowości Konotopa pełniło funkcję składowiska odpadów komunalnych.

Budownictwo i zasoby mieszkaniowe
Sieć osadnicza na terenie Gminy charakteryzuje się znacznym rozproszeniem, stanowią ją głównie siedliska rolnicze. Na obszarze Gminy występuje głównie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Największe skupiska zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej występują w miejscowościach Strzegowo, Niedzbórz, Dąbrowa, Kowalewko i Mdzewo. Skupiona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dominuje w Strzegowie.

Zasoby mieszkaniowe wg danych statystycznych wynosiły w 2002 roku ok. 2300 mieszkań, w tym 2097 zamieszkałych stale lub czasowo, o pow. użytkowej ok. 171, 3 tys. m2. Około 13,9% zasobów mieszkaniowych zostało wybudowanych przed 1945 rokiem, a 39,8% w latach 1945-1970.

Rzeźba terenu
Najciekawszym i najbardziej zróżnicowanym morfologicznie obszarem jest strefa czołowo-morenowa położona w północno- i południowo-wschodniej części Gminy. Zbudowana jest z pagórków morenowych o stromych zboczach (spadki przekraczają niekiedy 30 stopni) i wysokościach względnych ponad 40 m, którym towarzyszy falista wysoczyzna morenowa o deniwelacjach dochodzących do 12 m i spadkach powyżej 15 stopni.

Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym Gmina znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry. W wyniku niewielkiego spadku dna doliny, na całej swej długości rzeka meandruje tworząc na zewnętrznych brzegach charakterystyczne strome krawędzie wys. 2-5 m. Przeciwległy brzeg jest przeważnie płaski i zabagniony. Dość licznie występują starorzecza wypełnione wodą.

Gleby
W krajobrazie oprócz doliny rzeki dominują pola uprawne, zadrzewienia oraz zabudowa. Gmina charakteryzuje się glebami słabymi jakościowo. Grunty orne dobre i średnio jakościowo zaliczane do kl. II-IV stanowią ok. 35% ogółu gruntów ornych.

Zasoby leśne
Tereny lasów i zadrzewień zajmują 4913 ha, co stanowi 23% powierzchni Gminy.

Obszary chronionego krajobrazu
Nadwkrzańśki obszar chronionego krajobrazu na terenie Gminy obejmuje pow. 20.328,06 ha, co stanowi 94,9% ogólnej powierzchni Gminy. Dolina rzeki Wkry uznana została za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym z uwagi na obszar, który umożliwia rozprzestrzenianie się gatunków roślin i zwierząt, a także swobodna migracje zwierząt wędrownych.

Produkcja rolna
Główne funkcje Gminy to: produkcja rolna i intensywna produkcja zwierzęca (żywiec wieprzowy, drób). Ogólna liczba gospodarstw wynosi ok. 1250, średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego to 13,4 ha. W Gminie przeważają gospodarstwa średnie i duże o powierzchni 5-15 ha, co stanowi ok. 38% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni 15 ha i ponad stanowią 27%. 

mamut mamut
Liczba wyświetleń: 20