]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Pułtusk

Nazwa jednostki: Powiat ziemski pułtuski

Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 692 12 66, fax (23) 692 52 77

e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

Strona www: www.powiatpultuski.pl

Powierzchnia: 827,42 km2

Liczba mieszkańców: 51 332

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Powiat pułtuski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego, na Nizinie Północnomazowieckiej. Położony na obszarze trzech regionów fizyczno-geograficznych: Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny Dolnej Narwi i Międzyrzecza Łomżyńskiego. 17% powierzchni powiatu stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Na terenie powiatu ma siedzibę 3136 podmiotów gospodarczych. Ponad 80% spośród nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a ponad 95% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy te najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem. W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 51% ogółu pracujących, w usługach 33%, w przemyśle i budownictwie 16%. POWIAT MA CHARAKTER ROLNICZY: 74% powierzchni stanowią użytki rolne, 20% powierzchni stanowią grunty leśne.

Historia, dziedzictwo i kultura:

Pierwsze wzmianki o istnieniu powiatu pułtuskiego pochodzą z 1797 roku, gdy na mocy patentu, tereny wcielone do państwa pruskiego, tzw. Prusy Nowodworskie podzielono na dwa departamenty ze stolicami w Białymstoku i Płocku. Każdy z departamentów został podzielony na powiaty. W granicach departamentu płockiego znalazł się powiat pułtuski. Kolejne historyczne wydarzenia przekształcały zasięg powiatu pułtuskiego, który na podstawie różnych uwarunkowań obejmował kilka gmin, ewentualnie gromad. Powiat pułtuski (w kształcie z 1945 r.) został zlikwidowany na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1975 r. o nowym podziale administracyjnym kraju. Pułtusk stał się wówczas miastem- gminą i znalazł się w granicach administracyjnych nowo utworzonego województwa ciechanowskiego. W wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzone zostały powiaty, jako jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania ponadgminne. W skład nowoutworzonego powiatu pułtuskiego wchodzą następujące gminy: Pułtusk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory. Siedzibą władz samorządu powiatowego – rady powiatu, zarządu powiatu, starosty jest miasto Pułtusk, które jest jednym z najstarszych miast Mazowsza i zajmuje trwałe miejsce w historii Polski. W historii 1000 letniego miasta, szczególnie zapisał się wiek XVI, określany jako „Złoty wiek”. Mecenat biskupów płockich rezydujących w Pułtusku oraz rozkwit gospodarczy miasta, stwarzały sprzyjające warunki do rozwoju umysłowego i szeroko rozumianej kultury. Życie kulturalne w powiecie pułtuskim skupia się wokół miejskich i gminnych placówek kultury, zespołów artystycznych, stowarzyszeń oraz twórców indywidualnych.

Sprawdź wiadomości w portalu Mieszk@niec

Rynek w Pułtusku Rynek w Pułtusku
Liczba wyświetleń: 8