]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Siemiątkowo

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Siemiątkowo

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Siemiątkowo, ul. Władysława Reymonta 3A, 09-135 Siemiątkowo

tel. (23) 679 61 76, fax (23) 679 61 76

e-mail: ug@siemiatkowo.pl

Strona www: www.siemiatkowo.pl

Powierzchnia: 11 340 ha

Liczba mieszkańców: 3 709

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Siemiątkowo leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i skrajnej południowo-wschodniej części powiatu żuromińskiego. Cały obszar gminy włączony jest w sieć powiązań przyrodniczych o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym. Jest on fragmentem Obszaru Chronionego Krajobrazu p.n. Obszar Nadwkrzański, który został ustanowiony w granicach dawnego woj. ciechanowskiego.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Siemiątkowo jest gminą o charakterze rolniczym, w której przeważają gleby V i VI klasy, wykorzystywane do uprawy zbóż i ziemniaków. Produkcja zwierzęca prowadzona przez mieszańców Gminy opiera się na hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz drobiu. Na terenie gminy Siemiątkowo działała ponad 100 podmiotów gospodarczych, z czego ok. 90 % w sektorze prywatnym. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie gminy Siemiątkowo skupia się głównie na: handlu, rolnictwie, budownictwie oraz działalności usługowej. Zrealizowano następujące inwestycje: przebudowa dróg gminnych, budowa sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Siemiątkowie, budowa oświetlenia ulicznego, budowa mostu półstałego na rzece Wkra, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie, rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Siemiątkowo, położenie nawierzchni tartanowej na boisku szkolnym przy SP w Siemiątkowie oraz budowa ogrodzenia boiska o nawierzchni tartanowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP w Łaszewie, budowa bieżni przy boisku szkolnym i rozbiegu do skoku w dal, wymiana wyposażenia pomieszczeń i placów zabaw oraz wymiana okien i drzwi w budynku Przedszkola, rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w m. Siemiątkowo, Krzeczanowo i Nowa Wieś, utwardzenie placu i budowa parkingu w Gradzanowie, budowa hali sportowej w Siemiątkowie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Obecne środowisko kulturowe gminy Siemiątkowo jest wynikiem wielowiekowych nawarstwień. Przez północną cześć gminy przepływa rzeka Wkra. W dolinie rzeki Wkry na pograniczu gmin Bieżuń i Siemiątkowo znajduje się leśny rezerwat przyrody "Gołuska Kępa". O niewielkim stopniu zanieczyszczenia wód Wkry mogą świadczyć żyjące tu różne gatunki ryb oraz piżmaki, wydry i bobry. Znaczne kompleksy leśne stanowią naturalne bogactwo gminy i atrakcyjną ofertę w sezonie letnio - jesiennym dla amatorów zbierania runa leśnego, a także tworzą dobre warunki dla życia dzikich zwierząt. Występują tu łosie, sarny, dziki oraz zwierzyna drobniejsza, jak zające, borsuki, jenoty, lisy, bażanty i kuropatwy. Rekreacji gminnej ludności służy dziewięcio kilometrowa ścieżka edukacyjno – ekologiczna, która bierze swój początek w miejscowości Siemiątkowo – Rogale i prowadzi przez las mieszany do wsi Siciarz, kończąc się przy ponad stuletniej sośnie będącej pomnikiem przyrody i studni odbudowanej na podłożu zdroju naturalnego, oraz zbiornik wodny w miejscowości Siemiątkowo – Rogale.

hala sportowa hala sportowa
Liczba wyświetleń: 49