]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Ogólny opis

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Opis skrócony

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

Wymagane dokumenty

1. Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 

2. Kserokopia zgłoszenia do Wydziały Architektury Urzędu Miejskiego  w Radomiu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest.

3. Kserokopia złożonej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego informacji o wyrobach zawierających azbest, których użytkowanie zostało zakończone.

4.Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

5. Kserokopia faktury VAT  za wykonanie demontażu - oryginał do wglądu.

6. Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest zgodnie z § 8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki    Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest  ( Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ) dot. prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych - oryginał  do wglądu.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu.

8. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w Programie.

9.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wejście/wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów.

10. Upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Złożenie wniosku nie podlega odwołaniu

Skargi i wnioski

Zasady odbioru przez Gminę Miasta Radomia i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawione są w załączniku nr  do Zarządzenia Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.

Opłata

Bez opłat

Informacje dodatkowe

Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska tel. (0 - 48) 36 20 692

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). § 8 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
  3. Program usuwania wyrobów azbestowych przyjęty Uchwałą Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r.Uchwała Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r.
  4. Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia” w zakresie odbioru i przekazania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych.Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Kategorie życiowe

  1. zdrowie
  2. ochrona środowiska

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 828035