]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Ogólny opis

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Opis skrócony

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Wymagane dokumenty

 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości
 • Tytuł prawny władania nieruchomością: kopia wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego
 • W przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym - ksero decyzji zezwalającej na budowę bądź projekt zagospodarowania działki z wrysowanym przez architekta budynkiem
 • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

----------------------

Opłata

Brak opłaty

Informacje dodatkowe

 • Na wniosku o wycięcie drzew/krzewów rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu działek
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących:

                 - w pasach drogowych

                  - w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych

                  - w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych

                  - na terenach należących do Parafii (np. teren cmentarza)

                  - w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

       wniosek należy kierować do Zarządców tych terenów

 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie działek leśnych - wniosek należy kierować do Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
 • O terminie odbioru decyzji wnioskodawca poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew/krzewów nie wymaga zezwolenia (art.82 .ust.1a pkt. 1, 2, 3 ustawy o ochronie przyrody)
 • Usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia powoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary administracyjnej (art. 88, art. 89 ustawy o ochronie przyrody)

 

Numer konta bankowego:

61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. •Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity – Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) •Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306) •Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 835) •Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., Poz. 267 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej

Kategorie życiowe

 1. Drzewa
 2. Inwestycje

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 924117