]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej

Ogólny opis

Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej

Opis skrócony

 1. Strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawiana jest, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej wody.
 2. Zgodnie z art. 58 oraz art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w przypadku wniosku dotyczącego strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, strefę ustanawia w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej.
 2. Wyniki badań hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych (oryginał lub uwierzytelniony odpis) – w przypadku wystąpienia o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych.
 3. Dokumentacja hydrogeologiczna (oryginał lub uwierzytelniony odpis) – w przypadku wystąpienia o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych.
 4. Dokument potwierdzający prawo własności ujęcia wody (oryginał lub uwierzytelniony odpis).
 5. Dowód wniesienia opłaty.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • 10 zł opłata za wydanie decyzji.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Działalność gospodarcza
 4. Inwestycja

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 828188