]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ogólny opis

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art.122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku:
  • szczególnego korzystania z wód;
  • wykonywania regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki przepływu wody;
  • wykonywania urządzeń wodnych;
  • rolniczego wykorzystania ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
  • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenia wody podziemnej;
  • gromadzenia ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
  • odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
  • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  • wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
  • gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
  • wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót z tym związanych;
  • wydobywania kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz ich składowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.
 2. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju i lokalizacji inwestycji.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Operat wodnoprawny.
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli prawo tego wymagana – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan został sporządzony.
 4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 5. Dokumentacja hydrologiczna stanowiąca podstawę projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych przy wykonaniu tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 6. Projekt instrukcji gospodarowania wodą - w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów.
 7. Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do tych urządzeń ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 8. Dowód wniesienia opłaty.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • 217 zł  opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Działalność gospodarcza
 4. Inwestycja

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 923965