]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Ogólny opis

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Opis skrócony

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez osoby fizyczne. Inne osoby prowadzące na nieruchomości działalność gospodarczą podpisują samodzielnie umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnioną firmą wywozową, która uzuskała od organu zgodę na prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Podstawą naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) jest obowiązany złożyć do organu (Wójt/Burmistrz/Prezydent) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, organ określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
UWAGA: W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości (zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku mieszkań komunalnych zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego).
Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości zamieszkane:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest zgodnie z uchwałą podjętą przez właściwą Radę Gminy/Miasta.

Wymagane dokumenty

Przedłożyć organowi (Wójt/Burmistrz/Prezydent) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik do podjętej przez odpowiednią Radę Gminy/Miasta uchwały określającej wzór ww. deklaracji. W przypadku osoby reprezentującej składającego do deklaracji należy dołączyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są niezwłocznie.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

W przypadku braku złożenia deklaracji dla nieruchomości zamieszkanej organ (Wójt/Burmistrz/Prezydent) wydaje decyzję o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od której przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez oran albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi podanie sposobu ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Za złożenie deklaracji opłat nie pobiera się. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożone pełnomocnictwo.
Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odpowiednia uchwała Rady Gminy/Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
    art. 61 ust. 1
  2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
  2. Usługi dla obywateli - Sprawy komunalne

Kategorie życiowe

  1. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
  2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 886715