]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogólny opis

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis skrócony

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji i zwrot podatku na rachunek bankowy lub gotówką w kasie producentowi rolnemu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać: Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany, Numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną, Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku, Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego, Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się: Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Odbiorca usługi

Producenci rolni

Termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Brak opłat skarbowych.

Informacje dodatkowe

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać do prezydenta/ burmistrza/ wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego (I tura) i od 1 do 31 sierpnia (II tura). Wniosek może zostać przesłany listem poleconym, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy – decyduje data stempla pocztowego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. Nr 0, poz. 2188)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. Nr 0, poz. 2466)

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Podatki i opłaty lokalne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Podatki i opłaty lokalne

Kategorie życiowe

  1. Podatki

W chwili obecnej, za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza, dla wybranej usługi nie można złożyć dokumentu drogą elektroniczną do żadnego urzędu

Liczba wyświetleń: 249627